Öğrenim Bursu Burs Yönetmeliği

İYİLİK SAĞLIK VAKFI ÖĞRENİM BURSU BURS YÖNETMELİĞİ-Yönetmelik No: 2

1-KİMLERE BURS VERİLİR?

a- Vakfımız, öncelikli olarak Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere burs desteğinde bulunur.  Vakıf, gerektiğinde muhtelif branşlarda öğrenim gören öğrencilere burs desteğinde bulunur. Vakıf, öncelikli olarak hasta ebeveynlerin öğrencilerine burs desteği sunar.
Vakıf, öncelikli olarak sağlık sorunları bulunan/engelli öğrencilere burs desteğinde bulunur.
Vakıf, gerektiğinde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine de burs desteği sağlar.
b- Vakfımız, ülkemizde göçmen, vatansız (heimatlos) olarak kendi başlarına veya aileleriyle birlikte bulunan öğrencilere de ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim bursları verir.
c- Vakfımız, yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişim programlarına, Erasmus, Sokrates ve Farabi vb. Öğrenci Değişim Programlarına kabul alan üniversite öğrencilerine günün ekonomik şartlarına uygun olarak uçak bileti yardımında bulunabilir. İhtiyaç halinde bir yıllık burs bedelinin tamamı öğrenciye yurt dışına gitmeden önce def’aten ödenebilir. Vakfımız yurtdışındaki üniversitelerde seminer/sempozyum vb. etkinliklere kabul alan öğrencilere de gerektiğinde uçak bileti temin edebilir.
d- Vakfımız, ülkemizdeki üniversitelerden yurtdışındaki üniversitelerde burslu yüksek lisans ve/veya burslu doktora hakkı elde eden Türkiye uyruklu veya göçmen, vatansız (heimatlos) öğrencilere destek olmak için burs ödemesi yapabilir. Yurtdışı burslarındaki destek, çalışma alanı, ihtiyaç durumu ve gitme amacı göz önünde bulundurularak gitmeden önce verilebilir. Bu bursun miktarı öğrencinin öğrenim hakkı kazandığı ülkenin ekonomik şartlarına ve öğrencinin ihtiyaç durumuna göre belirlenir.
e- Vakfımız, YÖK nezdinde ülkemizde denkliği bulunan ülkelerin üniversitelerinden başarıyla mezun olarak ülkemizdeki üniversitelere yüksek lisans ve doktora tahsili için gelen öğrencilere burs yardımında bulunabilir.
f- Vakfımızdan yükseköğrenim bursu almakta olan öğrenciler ilgili öğretim yılında Erasmus vb. yurtdışı eğitim programlarına kabul aldığında yurtdışına çıkmazdan önce öğrenci değişim programı evraklarını vakfa ibraz etmekle yükümlüdür.
g- Vakfımız, tüm kademelerdeki bursiyerlerimizin acil ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik maddi destekte bulunabilir.
h– Vakfımız, tüm kademelerde tahsil görmekte olan öğrencilere psikolojik ve psikiyatrik destek sağlayabilir. Profesyonel psikolojik destek alma ihtiyacında olan öğrencilerin durumlarıyla yıl boyunca (öğrenim dönemiyle sınırlı olmayan) ortaya çıkan ani ve plansız her türlü öğrenci talepleri özel olarak değerlendirilir.

2.Burs miktarı
-Her öğretim yılı başında belirlenir.

3.Burs verilme süresi
a-Tüm kademelerin (ortaokul, lise ve yükseköğrenim) bursları Ekim-Haziran döneminde 9 ay boyunca ödenir.
b-Vakfımız, öğrencilerin ihtiyaç durumlarına göre yılda 2 defa ödenmek üzere Destek Bursları ihdas edebilir.
c-Burs verme süresi ilkokul öğrencileri için 5 yıl; orta okul öğrencileri için 5 yıl, lise öğrencileri için 5 yıl, hazırlık sınıfı gören lisans öğrencileri için 6 yıl, Tıp Fakültesi Öğrencileri için 7 yıl, ön lisans ve MYO öğrencileri için 3 yıldır.
d– Engelli/hasta öğrenciler için bu sürelerin üzerine 1 yıl daha eklenir.
e- Her kademedeki burslar yıllıktır ve her eğitim-öğretim yılının başında burs almak için
tekrar başvuru/yenileme yapmak gerekir.

4.Burslara başvuru şekli

İlk defa yapılacak burs başvuruları:
Burs almak için ilk defa başvuru yapacak bursiyer adaylarının aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.
a- Başvurular 1 Eylül–15 Ekim tarihleri arasında www.isv.org.tr  kurumsal web sitemiz üzerinden yapılır.
b- Eksiksiz olarak on-line doldurulacak olan başvuru formları 15 Ekim tarihine kadar, Burs Yönetmeliğimizin 5. maddesinde belirtilen tüm belgelerle birlikte web sitemize yüklenerek başvuru yapılır.

Burs Yenileme Başvuruları:
Vakfımızdan tüm kademelerde burs almakta olan öğrenciler bir sonraki yılın Eylül ayı içerisinde Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihe kadar isv.org.tr kurumsal web sitemiz üzerinden Burs Yenileme Formu doldurarak gönderir.
a-  On-line Burs Yenileme Formu dolduran öğrenciler çıktı aldığı formlarla birlikte belirlenen son tarihe kadar Burs Yenileme Formlarını Vakfımıza elden teslim eder.
b– Burs Yenileme Formlarına, öğrencilerin okullarından alacakları orijinal transkriptleriyle birlikte bir adet fotoğrafları, öğrenci belgeleri ve aile gelir belgeleri eklenir.
c- Önceki yıllarda vakfımızdan Lisans Bursu alıp da burs aldığı öğrenim yılının dönem sonunda Burs Yenileme Formu doldurmayan öğrencilerin, müteakip yıllarda burs başvurusu yapmaları halinde Burs Başvuru Formu doldurarak vakfımıza müracaat edebilir.
d- Vakfımızdan Destek Bursu alan öğrenciler öğretim yılı sonunda tekrar Burs Başvuru Formu doldurur.

5.Burs Başvuru Formuna eklenecek belgeler (ilk defa yapılacak başvurularda)
a- Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi
b- 1 adet vesikalık fotoğraf
c- Öğrenci belgesi
d- Üniversiteleri yeni kazanan öğrenciler için Puan ve Sonuç Belgelerinin fotokopileri.
e- Ara sınıftaki öğrenciler için transkript (Yeni dönemde alınan dersleri de göstermelidir)
f-  Aile gelir belgesi.
g- Sağlık sorunu bulanan öğrenciler ya da kendilerine bakmakla yükümlü olan ebeveyni hasta olan öğrenciler yukarıdaki belgelere ilave olarak Sağlık Kurulu Raporu’nu da vakfımızın burs başvuru sistemine yükler.
h- Her kademedeki öğrenciler vakıf merkezimize gelerek de vakfımıza burs müracaatında bulunabilir. Bu durumda yukarıda belirtilen tüm evrakların vakıf yönetimimize teslim edilmesi gerekir.

Burs başvurularında teslim edilen belgeler iade edilmez.

6.Burs başvurularının değerlendirilmesi ve bursiyerlerin tespiti
Burs başvurularının değerlendirilmesinde; adayların başarı durumlarının yanında, kendilerinin ve ebeveyninin hastalık durumları, maddi desteğe ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığı, ailenin geliri, aile reisinin baktığı fert sayısı, anne-babanın hayatta olup olmadığı, tahsil gören kardeş sayısı vb. gibi konular dikkate alınır. Değerlendirme sırasında Vakıf Yönetim Kurulu, burs adaylarını mülakata davet edebilir.
7.Bursların veriliş şekli
a- Burs bedelleri hak sahibi öğrencilere Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. şubeleri nezdinde açacakları şahsi hesaplara yatırılmak suretiyle ödenir.
b- Reşit olmayan öğrencilerin bursları anne-babalarının ya da vasilerinin Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. şubeleri nezdinde açacakları hesaplara yatırılmak suretiyle ödenir.
c- Tüm kademelerdeki öğrencilerin bursları Ekim-Haziran döneminde 9 ay boyunca ödenir.
d- Destek Bursları Kasım ve Şubat aylarında ödenir.
e- Üniversite tahsili görmekte olan öğrencilerin I. Sömestr sonunda mezun olmaları durumunda kendilerine Ocak bursları takdim edilir. Bu durumdaki öğrencilere Şubat-Haziran bursları ödenmez. Ocak ayında mezun olan öğrencilerin mezuniyet durumlarını bildirmeleri zorunludur.
f- Okullarından ayrılan, kayıtlarını sildiren ve hastalık gibi mücbir sebep halinde öğrencilik durumunu donduranlara burs ödemesi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler vakıf yönetimine bilgi vermekle mükelleftir.
g- İhtiyaç sahipliği kriterlerinden çıkan öğrencilerin bursları kesilir.

8.Bursiyerlerden istenen minimum başarı durumu
a- Üniversite tahsilinin ara sınıflarındaki (2, 3, 4, 5 ve 6) bursiyerlerin/bursiyer adaylarının not ortalamalarının minimum 2.00 olması istenir. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler için bu kural geçerli değildir. Notları 2.00’nin altında kalan bursiyerlerin/adaylarının özel durumları varsa –birdirmeleri halinde- Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
b- Lisans bursiyerinde hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilere bir yıl daha burs verilir.
c- İlkokul, ortaokul ve lise tahsilinde sadece bir yıl sınıf tekrarına müsaade edilir. Sağlık Raporu olan öğrenciler için sınıf tekrarı iki yıl olarak belirlenmiştir.
d- Master ve doktora öğrencilerinin minimum not ortalaması 3.00 olmalıdır. Belirtilen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin özel durumları varsa Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilir.

9.Muhtelif
a- Burs Başvuru/Yenileme Formlarında ve/veya ekli belgelerde gerçek dışı bilgiler bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz. Böyle bir durum, öğrenci burs almaya başladıktan sonra tespit edilirse ilgili öğrencinin bursu iptal edilir.
b- Burs Başvuru/Yenileme Formlarına yazılan bilgilerde/eklenen belgelerde herhangi bir değişiklik olduğunda Vakfımız bilgilendirilmelidir.
c- Bursiyerlerimizle haberleşme e-mail ve SMS ile yapılır. Bu sebeple tüm bursiyer adaylarının geçerli ve güncel e-mail adreslerini ve cep telefon numaralarını Vakfımıza bildirmeleri gerekir. E-posta adresinde ve telefon numarasında değişiklik olan öğrenciler vakfımıza bilgi vermekle yükümlüdür.
d- Bölüm değiştiren veya Çift Ana Dal yapan öğrenciler durumlarını Vakfımıza bildirir.
e- Başka bir kurumdan burs/kredi alınıyor olması vakfımızca burs verilmesine engel teşkil etmez; bununla birlikte ilk 100 bursu alan ve TÜBİTAK bursu alan öğrencilerin burs müracaatları değerlendirmeye alınmaz.
f- Burslarımız karşılıksızdır.
g- Vakıf Yönetim Kurulu gerektiğinde gerekçe göstermeden burs iptaline gidebilir.
h- Vakıf Yönetim Kurulu gerektiği durumlarda önceden Burs Yönetmeliğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
ı- Vakıf Yönetim Kurulu hasta, engelli ve yetim öğrencilere burs önceliği tanır.

10-Burs miktarı

Vakıf Yönetim Kurulu burs miktarını her ekonomik şartlara göre tesbit eder.

2021-2022 öğretim yılının aylık burs miktarı ilk ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 350 TL; üniversite lisans ve ön lisans öğrencileri için 700 TL; destek bursu almaya hak kazanan öğrenciler için 1500 TL; yüksek lisans öğrencileri için 1.000 TL; doktora öğrencileri için 1.500 TL olarak belirlenmiştir.

DESTEK BAŞVURUSU İÇİN

Bize Ulaşın