Vakıf Senedi

İYİLİK SAĞLIK VAKFI RESMİ VAKIF SENEDİ

VAKIF

Madde-1

Vakfın adı İyilik Sağlık Vakfı’dır. İyilik Sağlık Vakfı’nın adı İSV şeklinde kısaltılır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde-2

Vakfın merkezi İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehremini Mahallesi’nde olup adresi “Necip Asım Sokak No: 26 Daire: 3 Fatih-İstanbul”dur.

Vakıf yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bilgi vererek adresini değiştirip kendi satın alacağı mekânda faaliyetlerini sürdürebilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde-3

İyilik Sağlık Vakfı’nın gayesi ahsen-i takvim üzerine yaratılmış olan “insan”ın ihtiyaç duyduğu sağlık sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaktır. Vakıf insana “borçlu”dur. Söz konusu borç vakfın varlık felsefesini oluşturmaktadır.

İyilik Sağlık Vakfı sağlık problemleri olan vatandaşlarımızın tedavi süreçlerine yardımcı olarak, hastalık bazlı çalışma gücünü kısmen ya da tamamen kaybetmiş bulunan vatandaşlarımızın maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek olur.

Vakıf, gayesine ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapmakla mükelleftir.

Vakıf, karşılıksız sağlık yardımlarında bulunurken, hastaların ve hasta yakınlarının insani ihtiyaçlarının giderilmesini de gözetir.

Vakıf, bu çerçevede aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirir.

Madde-4

Vakıf, İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde-5

1-Vakıf hastaların yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunarak gerektiğinde sağlık kuruluşlarına destek olur.

2-Vakıf gönüllü sağlık ekipleri kurar, meslek içi eğitimler verir; ihtiyaç duyulan bölgelere, yurtiçi ve yurtdışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

3-Vakıf afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç ve malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

4-Vakıf hastalara ilaç yardımında bulunur, uygun gördüğü eczaneler nezdinde Askıda Reçete uygulaması yapar.

5-Vakıf hastaların tedavi süreçlerine yardımcı olur, ülkemizdeki mülteciler de vakfın tüm hizmet süreçlerinden istifade eder.

6-Vakıf muayene ücretlerini ödeyemeyen hastalara maddi destek olur.

7-Vakıf hastaların ameliyat masrafları karşılar/destek olur.

8-Vakıf hastaların protez vb. gibi sağlık araç ve gereçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

9-Vakıf engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Gerektiğinde bağışlanan malzemelerin bakım ve onarımını üstlenir.

10-Vakıf gerektiğinde hastaların yurtdışı tedavi süreçlerine katkıda bulunur.

11-Vakıf ihtiyaç sahibi hastaların zorunlu diş, çene cerrahisi vb. tedavi süreçlerine yardımcı olur.

12-Vakıf doğum yardımında bulunur. İhtiyaç sahiplerinin doğum masraflarını karşılar.

13-Vakıf tıbbi gereklilik halinde hastalara fizik tedavi, rehberlik psikolojik danışmanlık, psikoterapi, hiperbarik oksijen tedavisi vb. alanlarda yardımcı olur.

14-Vakıf ihtiyaç sahiplerinin aşı ihtiyaçlarını karşılar.

15-Vakıf ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına sünnet hizmeti verir.

16-Vakıf aş evi kurarak ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti verir. Gerektiğinde mobil aşevi hizmeti verir.

17-Vakıf uygun gördüğü işletmeler nezdinde Askıda Yemek hizmeti verir.

18-Vakıf Ramazan-ı Şerif aylarında iftar çadırları/sofraları kurar. Ramazan ayında hasta ailelerine, ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri dağıtır.

19-Vakıf özel günlerde umuma açık alanlarda halkımıza yiyecek-içecek dağıtır.

20-Vakıf gerektiğinde bayramlarda hastalara ve hasta ailelerine yardım eder.

21-Vakıf kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtır.

22-Vakıf hastalara gıda/erzak yardımında bulunur.

23-Vakıf iş gücünü yitirmiş, çalışamayan hastaların ev kiralarına, yaşam masraflarına, fatura ödemelerine destek olur.

24-Vakıf gerektiğinde hastalara nakdi yardımda bulunur.

25-Vakıf gerektiğinde hastaların çocuklarına kreş desteği sağlayabilir.

26-Vakıf şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Gerektiği durumlarda hastaların ulaşım masraflarına destek olur.

27-Vakıf ölüm yardımında bulunur, ihtiyacı olan ailelerin cenaze masraflarını karşılar. Gerektiğinde yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesine katkı sağlar.

28-Vakıf devletimizin, kurumların yahut şahısların açtığı kişilere, belirli hastalık gruplarına yönelik sağlık-tıbbî yardım kampanyalarına destek verir.

29-Vakıf gerektiğinde yurtdışında da sağlık hizmeti verir, sağlık özelinde yurtdışında kampanya düzenler, düzenlenen kampanyalara destek olur.

30-Vakıf sağlık alanında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirir.

31-Vakıf hastalıklarla ilgili koruyucu önlemlere destek verir.

32-Vakıf, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri, Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Dispanserleri vb. kurumlarla ve yurtdışındaki sağlık yardım kuruluşlarıyla işbirlikleri kurar.

33-Vakıf ilaç, aşı, AR-GE çalışmaları ve sair bilimsel uğraşlara ihtiyaç halinde destek verir.

34-Vakıf, Sağlık Bilimleri Üniversitelerinde kulüpler/topluluklar tesis eder.

35-Vakıf, her branşta eğitim kurumları kurar, kurulmasına yardımcı olur.

36-Vakıf ülkemizin sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla sağlık temalı okullar açar,  üniversitelere bu gayeyle destek olur ve gerektiğinde üniversite kurar.

37-Vakıf faaliyet konularıyla ilgili çalıştaylar, seminerler, paneller ve sempozyumlar düzenler, düzenlenen etkinliklere katılır.

38-Vakıf Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde, Tıp Fakültelerinde muhtelif branşlarda eğitim gören öğrencilere burs desteğinde bulunur.

39-Vakıf Sağlık Bilimleri Üniversiteleri öğrencilerine/Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik etkinlikler, seminerler, hamilik-mentörlük programları düzenler.

40-Vakıf TUS sınavına hazırlanan öğrencilere destek olur.

41-Vakıf hastaların öğrencilerine burs desteği sunar.

42-Vakıf gerektiğinde ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencilerine burs desteğinde bulunur.

43-Vakıf, İyilik&Sağlık teması altında her sene bir gündemlerle İyilik&Sağlık Günü kutlaması yapabilir.

44-Vakıf fedakârca çalışan sağlık personellerine İyilik&Sağlık Ödülü verebilir.

45-Vakıf çalışma alanlarında yayınlar yapar, dergi, bülten, web sitesi hazırlar, dijital-matbu yayınlar yapar.

46-Vakıf gerektiğinde iktisadi işletmeler ve sağlık kuruluşları tesis ederek iyilik&sağlık alanındaki çalışmalarını kendi kaynaklarıyla destekleyebilir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde-6

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, bilimsel, teknolojik, sağlık, sosyal yardım, kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş veya kurulacak fonları kabul etmeye ve yönetmeye, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, Üniversiteler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşlarından veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, sürekli gelir kaynakları oluşturmak üzere yatırımlar yapmaya, ekonomik girişimlerde bulunmaya, işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına ve ortaklıklarla idare etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Madde-7

Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 250.000,00-TL’dir. (İki yüz elli bin Türk Lirası)

Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakfın kuruluş malvarlığı ve sonradan edinilen mal ve haklar vakfın gayesi dışında tasarruf edilemez.

VAKFIN ORGANLARI

Madde-8

Kurucular Kurulu

Vakfın Kurucusu ve Başkanı Ahmet Akyol’dur.

Vakfın diğer kurucuları: Nuray Gündüz Akyol, İbrahim Doğan, İbrahim Ethem Gören, Özlem Gören.

Hastalık ve vefât durumunda 5 kişiden eksilme olursa Kurucular Kurulu’na bir üyenin teklifi ve çoğunluğun onayıyla yeni üye alınabilir.

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

1)Mütevelli Heyeti

(Mütevelli Heyeti Kurucular Kurulu üyelerinden ve daha sonra dâhil olacak üyelerden oluşur)

2)Yönetim Kurulu

3)Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli Heyeti aşağıda isimleri yazılı kurucular ile vakfa sonradan alınacak üyelerden oluşur.

Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Akyol’dur.

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Ahmet Akyol, Nuray Gündüz Akyol, İbrahim Doğan, İbrahim Ethem Gören, Özlem Gören.

Mütevelli heyet üyeliklerinin ölüm, istifa vb. gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun veya Mütevelli heyet üyelerinden en az ikisinin teklifi. Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ile yeni üye seçimi yapılır.

Vakıf kurucuları aynı zamanda vakfın ilk Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyetine vakıf gayesini hayatının şiarı edinmiş kimseler üye olarak kabul edilebilir. Mütevelli heyetinin bu husustaki kararı Başkanın onayına tabidir.

Vakfın mütevelli heyetine ve yönetim kuruluna vakfın gayesine uygun düşmeyen hiç kimse üye kabul edilemez. Mütevelli Heyetinin bu husustaki kararı başkanın onayına tabidir.

Vakfın amaç ve hizmet politikalarına, vakıf misyonuna aykırı hareket eden Mütevelli Heyet Üyesi, Mütevelli Heyet Üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kararı ile Mütevelli Heyeti Üyeliğinden çıkarılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-9

Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a-
Yönetim Kurulunu seçmek,

b-Denetim Kurulunu seçmek,

c-Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d-Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat yönetmeliklerini aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e-Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f-Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

g-Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h-Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

ı-Vakıfta görev alacak Komisyonları, Çalışma Gruplarını, İştişare Heyetlerini, Danışma Kurullarını vb. belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde-10

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyeti Başkanın, bulunmadığı zamanlarda da Başkan Yardımcısının daveti ile yılda iki defa toplanır.

Mütevelli Heyeti,

a-Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere,
b-Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere toplanır.

Asgari üç üye müştereken, gündemi de belirlemek sureti ile Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanlardan iki kişinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.)

Mütevelli Heyeti toplantısının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaştırılır.

Mütevelli Heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Mütevelli Heyet üyeleri Mütevelli Heyeti toplantısı için bir diğerine vekâlet verebilir.

YÖNETİM KURULU

Madde-11

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllığına seçilecek 3 asil ve (1) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi de mümkündür.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

Toplantı yeter sayısı (2) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulu, Vakıf Kurucu Başkanının vefatından sonra vakıfta görev alacakları karar defterine yazarak belirleme yetkisine sahiptir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde-12

Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a-Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak her türlü kararı alır ve uygular.
b-Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
c-Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d-Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e-Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa yönetici, müdür,  genel sekreter veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f-Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h-Vakfın bütçe, muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i-Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j-Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k-Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

I-İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde-13

Vakfın daimi başkanı kaydı hayat şartı ile Ahmet Akyol’dur. Vakfı Başkan Ahmet Akyol olarak münferiden vakıf ünvanı altına atacağı imzası ile temsil eder. Vakıf Başkanı temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı’na veya vakıf kurucularından başka birine devredebilir.

Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

Madde-14

Vakfın denetimi denetçilere (Mali Müşavir/Muhasebeci/Yeminli Mali Müşavir/Denetim Firması) yaptırılır. Bu karar Mütevelli Heyeti’nce belirlenir. Vakfın dış denetimi VGM’e aittir.

HUZUR HAKKI

Madde-15

 Vakıf yönetim organlarında görev alanlara herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde-16

 Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a-Vakıf kurucuları tarafından yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b-Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c-Kurulacak iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d-Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e-Vakıf, vakıf başkanı, kurucular ve mütevelli heyet üyelerinin yaptığı ve yapacağı her türlü bağış ve yardımları kabul eder.

f-Vakfın alacağı bütün bağışların Vakfın amaçlarına uygun olması gerekir. Vakfın amaç ve faaliyetlerine uygun davranışlarda bulunmayan kişilerin bağışları kabul edilmez.

g)Vakıf bağış toplamaz.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde-17

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde-18

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde-19

 Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları o andaki vakıf yönetiminin teklifi ile vakfın kuruluş amacına en uygun bir vakfa devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak Yönetim Kurulun veya Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

DESTEK BAŞVURUSU İÇİN

Bize Ulaşın