Yabancı Uyruklu Hastaların Türkiye’de Tedavi Süreçlerine Dair Rehber

blank

Yabancı Uyruklu Hastaların Türkiye’de Tedavi Süreçlerine Dair Rehber

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Müdürlüğü’nün “Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri” konulu 1.04.2020 tarihli resmi yazısında kamu hastanelerinde yabancı hastalara sunulan tedavilerin ne şekilde ücretlendirileceğine dair bilgilendirme yapılmıştır.

Bu bilgilendirme yazısında şu başlıklar öne çıkmaktadır:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60’ıncı maddesi 2’nci bendinde “Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler” 61’inci maddenin b) bendinde ise “…uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir.” denilmektedir.

Bu hüküm gereği yabancı uyruklu olarak bu kapsamda olan hastalara Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 maddesine göre provizyon sorgusu yapılarak yararlanma hakkı bulunanlara genel sağlık sigortası çerçevesinde yararlanma hakkı bulunmayanlara ise ücretli hasta olarak Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine göre sağlık hizmeti sunulması gerekmektedir.

Geçici koruma altındaki yabancıların (Suriyelilerin) tedavi hizmetleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 22.10.2014 tarih ve 29153 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinin (ç) fıkrasında “Sunulan sağlık hizmeti bedeli,Sağlık Bakanlığı kontrolünde,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalılar için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde AFAD tarafından ödenir” hükmü ile, Başkanlığın 12.10.2015 tarihli 2015/8 sayılı genelgesi 7’nci maddesinde belirtilen “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü” hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu protokol kapsamında geçici koruma hakkı tanınan kişiler acil haller dışında sevk olmaksızın üniversite hastanelerine başvuramazlar. Acil hallerde ise fatura İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.

Yukarıdaki bilgilendirmeye göre “Geçiçi Korkuma Kanunu” kapsamında bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar kamu hastanelerindeki hizmetlerden ücretsiz şekilde yararlanabilmektedir. Ülkemizdeki Suriye uyruklu vatandaşlar bu kapsamdadır ve kamudaki tüm sağlık imkânlarından ücretsiz faydalanabilmektedir. Yalnızca acil durumlar dışında üniversite hastanesine başvuru yapamazlar. Üniversite hastanesinde muayene olabilmeleri için sevk gerekmektedir.

20.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;

Ülkeye geliş ve ülkede bulunuş şekillerine bakılmaksızın 1/5/2014 tarihinden itibaren Irak’tan ülkemize gelen ve kalış durumları İçişleri Bakanlığı’nca belirlenen Irak uyruklu yabancılara, kendilerine geçici koruma statüsü tanınmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından geçici koruma statüsü altındakilere sağlanan sağlık hizmetlerinin sunulması, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin, birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmak sureti ile ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ancak bu hüküm üniversite hastanelerini kapsamamaktadır.

Diğer bir nokta ise; 1.5.2014 tarihinden itibaren Irak’tan ülkemize gelen Irak uyruklu vatandaşları kapsamaktadır. Burada önemli bir nokta bulunmaktadır. Ülkemize gelen Irak uyruklu vatandaşlar arasından İçişleri Bakanlığı tarafınca ücretsiz sağlık hizmeti alması uygun görülen vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu vatandaşlar geçici koruma kapsamında değillerdir ancak yukarıdaki karara istinaden ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Geçici koruma kanunu kapsamında bulunan Suriye vatandaşlarda olduğu gibi Irak uyruklu vatandaşlar da acil durumlar haricinde üniversite hastanelerine başvuru yapamazlar.

Yine, 05/12/2003 tarih 2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği insan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir.

İnsan ticareti mağduru olduğu ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmadığı tespit edilen yabancı uyruklulara kamu hastanelerinde sağlık hizmetleri ücretsizdir.

Sağlık Bakanlığı veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türkî Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastaların tedavi giderleri hastayı sevk eden ilgili kurum tarafından karşılanır.

Bu durumlar dışında Maliye Bakanlığı’ndan alınan görüşe istinaden “Vatansız ve sığınmacı sayılmamakla birlikte oturma izni olmaksızın geçici ya da sürekli olarak Türkiye’de bulunan veya oturma izni almakla birlikte bir yıldan az süreyle yerleşik bulunanların (zorunlu sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla) Türkiye’de görecekleri tedavilerine ilişkin giderlerin genel sağlık sigortası kapsamında veya merkezi yönetim bütçesinden karşılanmasına imkân bulunmadığı” belirtilmektedir.

Bu durumlar dışında kalan hastalar için tedavi giderleri kamu hastanelerinde ücretlidir. Oturma izni almış olunsa bile bir sene boyunca Türkiye’de bulunulmadığı takdirde Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanma imkanı da bulunmamaktadır. Ancak oturma izninin olması ve Türkiye’de bir seneden az bir süre zarfında bulunmakla birlikte sigortalı bir işte çalışılması durumunda kamu hastanelerinin sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanmak mümkündür.

Turist vizesi ile ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar ise kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücretli bir şekilde yararlanabilmektedir. Geçici kimlik kartının bulunması halinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde ilk muayene ücretli olmak şartıyla sonraki süreçte ücretsiz şekilde bir takım sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı söz konusu olmaktadır.

Bunun için şu adımlar izlenmelidir.

  1. Geçiçi Kimlik Kartı alınmalıdır.
  2. https://randevu.bezmialemhastanesi.com/eski/adresi üzerinden geçici kimlik kartı için kimlik numarası ile randevu alınmalıdır.
  3. İlgili bölümün veznesinden ilk muayene ücreti ödenerek barkod alınmalıdır.
  4. Tedavi olunduktan sonra bir sonraki tedaviler için maddi durum el vermiyorsa Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi “Vakıf Hizmetleri” bölümüne başvuru yapapılmalıdır.
  5. İstenilen evraklar teslim edildikten sonra başvuru sonucunun “olumlu” olması durumunda bir sene boyunca hastane yönetiminin belirlediği tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanma söz konusu olacaktır. Ameliyat vb. durumlarda ise belirli bir tutarın ödenmesi gerekmektedir.