Engelli Maaşı Başvurusu Bilgilendirme Rehberi

blank

Engelli aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununa” göre bağlanan aylıktır.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabileceklerin başvuru şekli, hak sahipliğinin tespiti, kontrolü ve aylıkların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”[1]

2022 sayılı kanun uyarınca ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Engelli aylığı üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Aylık miktarı özür oranına göre değişmektedir.

Engellinin “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alacağı özürlü sağlık kurulu raporuna göre “özürlü” (özür oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özür oranı %70 ve üzeri) olan,

-Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

-Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

-Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

-Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

-Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

Nasıl Başvurulur?

Öncelikle engelli aylığına başvuracak olan kişinin bir Başvuru Formu doldurması gerekir. Başvuru formu Kaymakamlıklara bağlı mal müdürlüklerinden alınabilir.

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz üzere, malullük ve sakatlık aylığa bağlanacaklar için engelli raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu başvuru formuna eklenir.

Başvuru formuyla birlikte 2 adet fotoğraf da gereklidir.

Başvurular kişinin ikamet ettiği yerin ilçe kaymakamlığına yapılır. Ancak, aylık bağlanmasına kaymakamlıklar karar vermez. Kişinin belgeleri eksiksiz olarak alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aylık bağlayan merci burasıdır.

Engelli Aylığı başvurusu yapılırken başvuru formuyla birlikte istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Dilekçe
  • Mal Bildirim Beyanı,
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
  • Sağlık Kurulu Raporu
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Fakirlik Kâğıdı (Muhtarlıklardan alınır)
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan Maaş Almadığını Gösteren Belge.

 

Kaynakça

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17049&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.downturkiye.org/engelliler-icin-saglanan-maddi-ve-sosyal-yardimlar
http://www.sahimsen.org.tr/evde-bakim-ayligi-baglanma-sartlari-icerik-260
https://kasder.org.tr/engelli-ayligi/
https://www.zicev.org.tr/engelli-haklari/engelli-ayligi-nasil-alinir