Vakıf Tadil Senedi

İYİLİK SAĞLIK VAKFI TADİL SENEDİ

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde-6

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, bilimsel, teknolojik, sağlık, sosyal yardım, kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş veya kurulacak fonları kabul etmeye ve yönetmeye, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, Üniversiteler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşlarından veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, sürekli gelir kaynakları oluşturmak üzere yatırımlar yapmaya, ekonomik girişimlerde bulunmaya, işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına ve ortaklıklarla idare etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde-8

Kurucular Kurulu

Vakfın Kurucusu ve Başkanı Ahmet Akyol’dur.

Vakfın diğer kurucuları: Nuray Gündüz Akyol, İbrahim Doğan, İbrahim Ethem Gören, Özlem Gören.

Hastalık ve vefât durumunda 5 kişiden eksilme olursa Kurucular Kurulu’na bir üyenin teklifi ve çoğunluğun onayıyla yeni üye alınabilir.

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

Vakfın Organları

1)Mütevelli Heyeti

(Mütevelli Heyeti Kurucular Kurulu üyelerinden ve daha sonra dâhil olacak üyelerden oluşur)

2)Yönetim Kurulu

3)Denetim Kurulu.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli Heyeti aşağıda isimleri yazılı kurucular ile vakfa sonradan alınacak üyelerden oluşur.

Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Akyol’dur.

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Ahmet Akyol, Nuray Gündüz Akyol, İbrahim Doğan, İbrahim Ethem Gören, Özlem Gören.

Mütevelli heyet üyeliklerinin ölüm, istifa vb. gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun veya Mütevelli heyet üyelerinden en az ikisinin teklifi. Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kabulü ile yeni üye seçimi yapılır.

Vakıf kurucuları aynı zamanda vakfın ilk Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyetine vakıf gayesini hayatının şiarı edinmiş kimseler üye olarak kabul edilebilir. Mütevelli heyetinin bu husustaki kararı Başkanın onayına tabidir.

Vakfın mütevelli heyetine ve yönetim kuruluna vakfın gayesine uygun düşmeyen hiç kimse üye kabul edilemez. Mütevelli Heyetinin bu husustaki kararı başkanın onayına tabidir.

Vakfın amaç ve hizmet politikalarına, vakıf misyonuna aykırı hareket eden Mütevelli Heyet Üyesi, Mütevelli Heyet Üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) kararı ile Mütevelli Heyeti Üyeliğinden çıkarılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde-10

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyeti Başkanın, bulunmadığı zamanlarda da Başkan Yardımcısının daveti ile yılda iki defa toplanır.

Mütevelli Heyeti,

a-Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere,
b-Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere toplanır.

Asgari üç üye müştereken, gündemi de belirlemek sureti ile Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanlardan iki kişinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.)

Mütevelli Heyeti toplantısının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaştırılır.

Mütevelli Heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Mütevelli Heyet üyeleri Mütevelli Heyeti toplantısı için bir diğerine vekâlet verebilir.

YÖNETİM KURULU

Madde-11

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllığına seçilecek 3 asil ve (1) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi de mümkündür.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

Toplantı yeter sayısı (2) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulu, Vakıf Kurucu Başkanının vefatından sonra vakıfta görev alacakları karar defterine yazarak belirleme yetkisine sahiptir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde-12

Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a-Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak her türlü kararı alır ve uygular.
b-Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
c-Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d-Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e-Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa yönetici, müdür,  genel sekreter veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f-Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h-Vakfın bütçe, muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i-Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j-Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k-Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I-İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETİM KURULU

Madde-14

Vakfın denetimi denetçilere (Mali Müşavir/Muhasebeci/Yeminli Mali Müşavir/Denetim Firması) yaptırılır. Bu karar Mütevelli Heyeti’nce belirlenir. Vakfın dış denetimi VGM’e aittir.

DESTEK BAŞVURUSU İÇİN

Bize Ulaşın