KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Vakfımıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Vakfımıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Vakıf kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun                             Yapılacağı Adres Başvuru                      Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) İyilik Sağlık Vakfı (İSV)

Adres: Şehremini Mah. Necip Asım Sokak As Apartmanı No:26 D:3 Fatih-İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat İyilik Sağlık Vakfı (İSV)

Adres: Şehremini Mah. Necip Asım Sokak As Apartmanı No:26 D:3 Fatih-İSTANBUL

Tebligat    zarfına    “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

“Güvenli elektronik imza” ile   Eposta’nın    konu    kısmına
imzalanarak             Kayıtlı “Kişisel Verilerin Korunması
Elektronik     Posta    (KEP) Kanunu    kapsamında  Bilgi
yoluyla [KEP-adres] Talebi” yazılacaktır.
Elektronik Posta yoluyla   Eposta’nın    konu    kısmına
Başvuru “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu    kapsamında  Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Vakfımızca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Vakfımız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A.  Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:
TC Kimlik No:
Telefon Numarası:
Eposta:
Adres:

 

  1. Lütfen Vakfımız ile olan ilişkinizi (Bursiyer, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)

 

□ Ziyaretçi/Çevrimiçi Ziyaretçi □ Eğitimci/İş Çözüm Ortağı/Tedarikçi
□ Tedarikçi/İç Çözüm Ortağı □ Bursiyer/Bursiyer Adayı
□ Destek Başvurusu Sahibi □ Diğer:
□ Destek Alan İhtiyaç Sahibi

 

Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:

 

C.   Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 
  • Adresime gönderilmesini
  • E-posta adresime gönderilmesini

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Vakfımız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Vakfımız tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Vakfımız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Vakfımız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: